Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Değerli Öğrencilerimiz ve Velilerimiz,

Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu ile paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin korunmasının sağlanması, eğitim kurumumuzun öncelikli amaçlarından biri olup sizlere iyi bir sanat eğitimi sunmakla beraber, bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi de tam bir gizlilik içinde hukuka uygun olarak işlemeyi de ilke ediniyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak sizlere açıklama yapmak ve yasal olarak sahip olduğunuz haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şair Arşi Caddesi, Sayım Sokak No:17/3-4 Göztepe-Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan ve ticari unvanı Özlem Güzel Bale, Müzik, Jim. ve Tiy. Kursu olan Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Kursumuz tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu, almış olduğunuz eğitim hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim verileriniz, kimlik verileriniz, sağlık verileriniz, güvenlik verileriniz, görsel ve işitsel verileriniz, finansal verileriniz, mesleki verileriniz, eğitim verileriniz ve kılık kıyafete ilişkin verilerinizi;

  • Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu ile imzalamış olduğunuz Mutabakat Formu (Genel Eğitim, yıllık program, Bale, Dans, Müzik Eğitimi Kayıt Koşulları) tahtında Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu’nun üstlenmiş olduğu dans, bale, müzik eğitimi hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi ve Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu tarafından sizlere taahhüt edildiği şekilde sunulabilmesi;
  • Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu tarafından verilen eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi, tanıtımı, yürütülmesi ve iyileştirilmesi;

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu, almakta olduğunuz eğitim hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden, ilgili olanlarını (kimlik bilgisi, telefon numarası, mail adresi, adres bilgileri, işitsel/görsel veriler) Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu’nun birlikte çalıştığı sosyal medya koordinatörüne ve SMS kordinatörüne yukarıda yer alan amaçlarla aktarmaktadır. Ayrıca sağlanan hizmetlerin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yalnızca ilgili olan (ad-soyad, banka hesap bilgisi gibi) kişisel verileriniz ilgili danışmanlık sağlayan kişilere de bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla aktarılmaktadır.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, dans, bale, müzik gibi sanat eğitimi hizmetlerinin verilebilmesi için; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve yine aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun (Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu’nun) meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İletişim ve kimliğe ilişkin kişisel verileriniz yüz yüze, elektronik posta ve diğer elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta olup, yukarıda yer verilen, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil, diğer kişisel verileriniz Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu yetkilileriyle yapacağınız yüz yüze görüşmelerde sizlerden doğrudan veya otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu öğrencileri ve uygulanabildiği hallerde yasal temsilcileri, gerekli gördükleri zaman Özlem Güzel Bale ve Müzik Kursu’na başvurarak kendileriyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde  zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olup, söz konusu haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şair Arşi Caddesi, Sayım Sokak No:17/3-4 Göztepe-Kadıköy/İstanbul adresine iletebileceklerdir.